Om filosofisk praxis

Vad är filosofisk praxis? Vi kan börja med att säga att filosofisk praxis skiljer sig från den akademiska filosofin. Den försöker inte försvara en tes eller avhandla något avancerat resonemang. Den är snarare ett sätt att försöka förstå våra liv filosofiskt.

Sedan 1980-talet har den filosofiska praxisen vuxit fram som en världsomspännande rörelse som inte sällan grundar sig på Sokrates frågebaserade samtalsmodell. Den filosofiska praxisen är alltså i huvudsak en form för diskussion, inte för studium av klassiska filosofer och deras idéer, även om vi förstås kan låta oss inspireras av dem.

Poängen med våra diskussioner är en existentiell utforskning av det egna jaget. Inte för att nödvändigtvis lösa några problem eller bota några åkommor – vi är varken coacher eller terapeuter – utan för att förutsättningslöst kunna diskutera existentiella, etiska och liknande frågor med någon som både har en filosofisk skolning och som är utbildad i att hålla just sådana samtal.

Filosofisk praxis bedrivs något olika i olika delar av världen och inom olika traditioner. I den form som jag verkar inom lägger vi en hel del vikt vid några grundläggande filosofiska kompetenser såsom argumentation, problematisering, konceptualisering, tolkning och frågeställning.

Vi menar att det är viktigt att kunna fråga ut sig själv (vad är viktigt för mig?), att tolka och göra antaganden om sitt eget tal (vilka idéer kan tänkas ligga bakom det jag säger?), att problematisera sin världsbild (hade det lika gärna kunnat vara tvärtom? Kan det som jag uppfattar som dåligt från ett annat perspektiv vara bra?), att konceptualisera, att sätta ord på ett handlingssätt (vad kan man kalla en person som beter sig på det här sättet?) och att ge skäl för sina åsikter (varför tycker jag egentligen så här?).

Det man vinner på att träna sig i de här förmågorna är bättre självkännedom, högre lyhördhet för vad andra och man själv säger samt en mer utvecklad förmåga att urskilja det väsentliga från det oväsentliga, t.ex. vad jag egentligen vill från det jag bara har fått för mig att jag vill.

I ljudklippet nedan kan du höra Oscar Brenifier, en av de ledande filosofiska praktikerna, ge sin syn på vad den filosofiska praxisen går ut på.